תקנון הטבה "צוברים פורקים" ברשת "שילב[1] "

 1. תקופת ההטבה

1.1.   מתאריך 7.4.21 עד תאריך 30.4.2022 (להלן: "תקופת ההטבה").

1.2.   מובהר כי, פוקס-ויזל בע"מ ח.צ 512157603 (להלן: "פוקס") ו/או מקס איט פיננסים בע"מ, ח.פ. 512905423 (להלן:"מקס") רשאיות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

 1. ההטבה

2.1.    במהלך תקופת ההטבה, כמוגדר לעיל, חבר מסלול כרטיס אשראי VIP DREAM CARD  (להלן: "לקוח" ו"כרטיס האשראי DCVIP " בהתאמה) אשר יבצע רכישות בשילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ (להלן:"בית העסק") וישלם בגינן באמצעות כרטיס האשראי DCVIP, יהנה מ -

2.1.1.            רכישה בבית העסק (למעט עסקאות לידה) תזכה את הלקוח ב-

2.1.2.            צבירת נקודות   - [2]CASH BACK

 • בגין רכישה מזכה[3] שיבצע הלקוח בבית העסק, הלקוח  יצבור נקודות CASH BACK בשווי של 10% מהסכום הכולל ששילם במסגרת הרכישה המזכה. ככל שביצע הלקוח את כל התשלום או חלקו באמצעות כרטיס אשראי DCVIP יצבור הלקוח בנוסף 5% מהסכום אותו שילם בפועל באמצעות כרטיס אשראי DCVIP במסגרת רכישה מזכה זו. לדוגמא, בגין רכישה מזכה אשר שולמה במלואה בכרטיס אשראי DCVIP יצבור הלקוח נקודות CASH BACK בשווי של 15% מהתשלום בפועל.
 • במידה ולקוח יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה המזכה, יקוזזו 10% נקודות זכות (בלבד) אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים. עם מימוש הזיכוי בידי לקוח במסלול כרטיסי אשראי DCVIP יושבו נקודות אלו בהתאם. יודגש כי, הנקודות לא ישובו בעת מימוש הזיכוי על ידי לקוח שאינו חבר במסלול כרטיסי אשראי DCVIP.
 • ככל שיבוצע החזר כספי לכרטיס האשראי DCVIP של הלקוח, יקוזזו מחשבונו של הלקוח נקודות בגובה 15%.

2.1.3.            מימוש נקודות CASH BACK בבית העסק - תתאפשר על ידי הזדהות הלקוח כחבר במסלול כרטיסי אשראי DCVIP.

2.1.4.            מימוש הטבת הצטרפות, הינה בהתאם להוראות מסלול כרטיס אשראי DCVIP DREAM CARD בלבד - בהתאם לסעיף 3.6 (על תת סעיפיו) המצוי בנספח א', לתקנון המועדון.

2.1.5.            מימוש הטבת יום הולדת, הינה בהתאם להוראות מסלול כרטיס אשראי DCVIP DREAM CARD בלבד - בהתאם לסעיף 3.7 (על תת סעיפיו) המצוי בנספח א' לתקנון המועדון.

2.1.6.            עסקאות לידה ורכישות באתר הסחר של בית העסק באמצעות כרטיס אשראי DCVIP

2.1.7.            עסקת לידה הינה עסקה בה נשמרים המוצרים בסניף שילב ומשולמת מקדמה בלבד בגין המוצרים, איסוף המוצרים וביצוע התשלום הסופי מהווה סיום העסקה.

2.1.8.            צבירת נקודות   - CASH BACK

 • עסקת לידה - צבירת נקודות בגין עסקת לידה יבוצעו על סכום התשלום בפועל בלבד. יודגש כי, ככל ושולמה רק מקדמה בתקופת ההטבה ויתרת התשלום בוצע לאחר תקופת ההטבה, הצבירה תבוצע אך ורק על התשלום בפועל שהתקבל בתקופת ההטבה.
 • בגין עסקת לידה ו/או רכישה באתר הסחר - הנקודות שנצברו במהלך החודש הקלנדרי בבית העסק, בגין רכישה (תשלום בפועל) ו/או בגין מימוש זיכוי, יעודכנו בחשבונו של הלקוח עד לעשירי לחודש הקלנדרי העוקב. לקוח שביטל עסקה לפני מועד טעינת הנקודות, הנקודות לא יעודכנו בחשבונו. לקוח שביטל עסקה לאחר טעינת הנקודות, הנקודות יזוכו מחשבונו במהלך החודש העוקב לביטול העסקה.
 • בגין עסקת לידה ו/או רכישה באתר הסחר - במידה ולקוח יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידו במסגרת רכישה מזכה, וינתן זיכוי בגין השבת הפריטים, לא ירדו ללקוח נקודות ובעת המימוש הזיכוי לא יצבור נקודות.
 • בגין עסקת לידה ו/או רכישה באתר הסחר - ככל שיבוצע החזר כספי לכרטיס האשראי DCVIP של הלקוח, יקוזזו מחשבונו של הלקוח נקודות בגובה 15%.
 • בגין עסקת לידה וכן בגין רכישות באתר הסחר של בית העסק לא ניתן לממש הטבת יום הולדת, הטבת הצטרפות ופריקת נקודות.

2.1.9.            תנאים למימוש ההטבה

2.1.10.         קבלת ההטבה הינה בכפוף להזדהות כלקוח כרטיס אשראי DCVIP.

2.1.11.         ההטבה מותנית בתשלום בכרטיס אשראי DCVIP בלבד.

2.1.12.         קבלת ההטבה תתאפשר אך ורק לאחר ביצוע אקטיבציה לכרטיס האשראי DCVIP.

2.1.13.         מימוש/פריקת נקודות וכן מימוש הטבת יום הולדת והטבת הצטרפות מסלול כרטיס אשראיDCVIP , במסלול VIP DREAM CARD בלבד, הינן בהתאם להוראות בתקנון המועדון DREAM CARD המצוי בכתובת https://www.dreamcard.co.il וכמפורט בתקנון זה (אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה).

2.1.14.         לא ניתן להינות מההטבה כאמור בתקנון זה, בחנויות העודפים של בית העסק.

2.1.15.         ההטבה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ואף אינה ניתנת להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.

2.1.16.         מקס ו/או פוקס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת ההטבה, מכל סיבה, אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירת ההטבה.

2.1.17.         לקוח זכאי אשר לא מימש את ההטבה בתקופת ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לקבל הטבה חלופית כלשהי לאחר תקופת ההטבה, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי פוקס.

2.1.18.         לכל פנייה ובירור צבירת הנקודות במסגרת ההטבה יש לפנות לשירות הלקוחת של DREAMCARD, בטלפון 03-9051740

 1. זכאים להטבה

3.1.    זכאים ליהנות מההטבה לקוחות בעלי כרטיס אשראיDCVIP , במסלול DREAMCARD VIP, אשר עומדים בתנאי תקנון הטבה זה.

 1. אחריות

4.1.    השירותים והמוצרים הנמכרים בבית העסק הינם באחריות בית העסק בלבד.

4.2.     השימוש בהטבה מהווה הצהרה של כל לקוח לפיה הוא ממלא אחר הוראות תקנון זה, ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן.

4.3.    לקוח יהיה מנוע מלטעון כלפי בית העסק ו/או מקס ו/או פוקס כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם להם עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.

4.4.    יובהר בזאת כי פוקס פטורה מאחריות כלפי לקוח במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת. למען הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר מועדון DREAMCARD מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב וכי מספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה שמופיע ברישומי פוקס.

 1. שונות

5.1.   יודגש כי, בית העסק אינו חלק ממותגי מועדון DREAM CARD, כהגדרתם בתקנון המועדון .

5.2.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה.

5.3.    כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד, ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

5.4.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה או ברבים.

5.5.    מקס ו/או פוקס, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, תהינה רשאיות לשנות את אורכה של הפעילות ו/או את ההטבות ו/או כללי הפעילות ו/או תקופת הפעילות ו/או הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בהן ו/או מכל סיבה אחרת. כן תהינה מקס ו/או פוקס רשאיות לבטל הפעילות בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם בהודעה מראש, וללקוחות לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה. פרסום השינוי באתר שילב ו/או באתר מועדון DREAM CARD תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

5.6.    בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.[1] שילב אינה חלק ממותגי מועדון DREAM CARD .

[2] CASH BACK - כהגדרתן בתקנון מועדון DREAM CARD, המעודכן והמפורסם באתר https://www.dreamcard.co.il/ (להלן:"תקנון המועדון").

[3]עסקה מזכה, כהגדרתה בתקנון המועדון.