תקנון הטבה 'מארז מנהיגות ומנהיגי המחר '

תקופת הטבה

 

ההטבה תינתן אך ורק בגין לידות שהתרחשו ב- 23.3.2021 (עד 24:00) בלבד (יום הבחירות).  

מובהר כי, שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ (להלן: "שילב") רשאית להאריך את תקופת ההטבה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

ההטבה

מארז 'מנהיגות ומנהיגי המחר' הכולל בגד גוף, 2 חיתולי טטרא, בגד שק-שינה, רעשן TINY LOVE בקופסא. 

הזכאים להטבה

 1. הורי תינוקות שיוולדו בישראל  ב-23.3.2021, יהיו זכאים לקבל את ההטבה. כל לידה בתאריך הפעילות תזכה בהטבה אחת בלבד.
 2. ההטבה תינתן לתושבי ישראל שהינם חברי/ות מועדון שילב ו/או למצטרפים/ות חדשים/ות.
 3. ההצטרפות ל-'מועדון הלקוחות של שילב', לשם השתתפות בפעילות 'בוחרים לאהוב' תנתן בחינם. החברות במועדון הלקוחות, הינה בכפוף לתקנון המועדון המצוי https://www.shilav.co.il/clubmembers-terms
 4.  
 5. הורים פונדקאים/ות אשר לפחות אחד מהורי התינוק הינו/ה תושב/ת ישראל יהיו אף הם זכאים/ות להטבה.

קבלת ההטבה

 1. קבלת ההטבה הינה החל מיום 23.3.2021 ועד 15.4.21 (כולל) ו/או עד גמר המלאי.
 2. ההטבה תינתן לחברי/ות במועדון ו/או למצטרפים/ות חדשות למועדון.
 3. בהצגת אישור לידה/תעודת לידה של התינוק/ת.
 4. יחולקו 500 הטבות בלבד.
 5. ההטבה תחולק בחנויות שילב המצויות בבתי החולים, ובחנויות שילב נבחרות בלבד כמפורט להלן:  אשדוד אסותא, אשקלון ברזילי, אסף הרופא (מרכז רפואי שמיר), באר שבוע סורוקה, חדרה הלל יפה, חיפה רמב"ם, ירושלים ביה"ח שערי צדק,ירושלים ביה"ח הדסה עין כרם,  כפר סבא ביה"ח מאיר, ביה"ח נהריה, פתח תקווה ביה"ח בלינסון מרכז רבין, רמת גן ביה"ח שיבא תל השומר, תל אביב איכילוב, מרכז וייצמן. 

בנוסף תתקיים חלוקה בחנויות שילב באילת – מתחם ביג, טבריה, נתניה פולג ורחובות (קניון רחובות).

 

 

 1. כל משתתף/ת בפעילות זכאי/ת להטבה אחת בלבד, דהיינו בגין כל תינוק שנולד ב- 23.3.2021, תינתן הטבה אחת בלבד.
 2. רשאים לאסוף את ההטבה, הורי התינוק ו/או נציג מטעם ההורים אשר יציג תעודת לידה של התינוק, ת.ז. של ההורים ויפעל בהתאם להוראות תקנון זה.
 3. יודגש כי במקרה של תינוקות שנולדו באמצעות הליך פונדקאות בארץ ובחו"ל ו/או במקרים של הורים חד מיניים שאינם יכולים להציג אישור לידה - ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של שילב לשם קבלת ההטבה בטל' 03-5775111 (שלוחה 2) ו/או בדוא"ל [email protected]
 4. במידה ויתקיים סגר ו/או החנויות יסגרו,  שילב תהא רשאית לבצע את החלוקה במיקומים ובמועדים אחרים.
 5. משתתף/ת אשר לא אסף/ה את ההטבה עד לסיום תקופת ההטבה דהיינו עד ליום ה 15.4.21 ו/או עד גמר המלאי לא יהא/תהא זכאי/ת לקבל את ההטבה.
 6. אין אפשרות להחליף את הפריטים שבמארז.
 7. ההטבה הנה אישית, אינה ניתנת להעברה ואף אינה ניתנת להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.
 8. שילב שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת ההטבה, מכל סיבה, אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירת ההטבה.
 9. משתתף/ת זכאי/ית אשר לא מימש/ה את ההטבה בתקופת ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי/ת לקבל הטבה חלופית כלשהו, ולא תהיה לו/ה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי שילב.

אחריות

 1.  השימוש בהטבה מהווה הצהרה של כל משתתף/ת לפיה הוא/היא ממלא/ת אחר הוראות תקנון זה, ומקבל/ת על עצמו/ה את הוראות תקנון זה במלואן.
 2. המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי שילב כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם להם עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.

שונות

 1. המשתתף/ת אינו/ה חייב/ת להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים/ה אינו/ה רשאי/ת להשתתף בפעילות ולקבל את ההטבה.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות התקנון.
 3. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד, ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
 4. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה או ברבים.
 5. שילב, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה רשאית לשנות את אורכה של הפעילות ו/או את ההטבות ו/או כללי הפעילות ו/או תקופת הפעילות ו/או הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בהן ו/או מכל סיבה אחרת. כמו כן שילב, תהיה רשאית לבטל הפעילות בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם בהודעה מראש, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה. פרסום השינוי באתר לאומי קארד ו/או פוקס תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.
 6. בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.